onsverhaal_header.jpg

Privacyverklaring

Mevrouw A.C.M. van de Bunt-Thijssen, t.h.o.d.n. Restaurant De Leuf , gevestigd aan de Dalstraat 2 , 6367 JS Ubachsberg, Gemeente Voerendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.deleuf.nl
Dalstraat 2
6367 JS Ubachsberg/Voerendaal
Telefoon: 045-5750226

Restaurant De Leuf verklaart als verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 4, lid 7 AVG op grond van een gerechtvaardigd belang de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door de gasten zelf aan ons worden verstrekt: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele allergieën

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

 • Het registreren van uw reservering in ons eigen reserveringssysteem (zie note 1)
 • Het noteren van eventuele allergieën om gezondheidsredenen
 • Het kunnen bellen of mailen van onze gasten naar aanleiding van de door onze gasten geplaatste reservering
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Onze gasten te informeren over eventuele wijzigingen in de geplaatste reservering

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:

Wij bewaren de bovengenoemde persoonsgegevens gedurende 4 jaar.

Restaurant De Leuf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals het bedrijf waar wij ons reserveringssysteem betrekken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant De Leuf  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant De Leuf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar receptie@deleuf.nl.

Restaurant De Leuf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Cookies of vergelijkbare technieken

Restaurant De Leuf gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Restaurant De Leuf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door 1 derde partij, namelijk Google Analytics. Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Restaurant de Leuf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via receptie@deleuf.nl. Restaurant De Leuf heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Note 1: 
Met onze leverancier van het reserveringssysteem hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.
 

header-exterieur-zwartwit.jpg